RODO

Polityka Prywatności

 

Szanowny Kliencie!

Serdecznie witamy w oficjalnym Serwisie internetowym Enetecs.

Korzystając z naszej strony internetowej zgadzasz się z poniższymi zasadami:

Enetecs dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie były prawidłowe i rzetelne. Niemniej jednak nie gwarantujemy, że informacje są kompletne, aktualne i przydatne, ani zgodne ze stanem faktycznym. 

W szczególności, nie możemy zapewnić wierności kolorów na prezentowanych fotografiach, ponieważ ich wyświetlanie zależy między innymi od ustawień monitora oraz jego rozdzielczości. Zamieszczone zdjęcia nie są ofertą handlową i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie charakter poglądowy i w razie wątpliwości nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Enetecs zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie w dowolnym czasie.

Serdecznie zapraszamy do poznania naszej oferty.

Wstęp

https://enetecs.com/ to serwis internetowy, za pomocą którego Użytkownicy uzyskają bezpłatny dostęp do zasobów oraz mogą skorzystać z proponowanych w serwisie ofert. Pełna treść regulaminu znajduje się poniżej.

Definicje

Wyrażenia pisane w Regulaminie dużą literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego:

 1. Regulamin –niniejszy regulamin.
 2. Administrator Danych Osobowych Użytkowników– z siedzibą w Krakowie przy Puszkarskiej 7K, 30-644 Kraków
 3. Serwis –prowadzony przez Administratora serwis internetowy dostępny pod adresem https://enetecs.com/.
 4. Użytkownik– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu
  na zasadach określonych w Regulaminie.

Zasada korzystania z serwisu

 1.  Każda osoba odwiedzająca Serwis zobowiązana jest do przestrzegania Regulaminu. Wszelkie działania podejmowane w ramach Serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 2. Administrator udostępnia Użytkownikom dostęp do treści serwisu internetowego, tj. świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawcą w rozumieniu przedmiotowej ustawy jest Administrator.
 3. Do korzystania z Serwisu wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca przeglądanie (na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego) stron WWW, obsługująca język programowania JavaScript, akceptująca Pliki Cookies i obsługująca szyfrowane połączenia SSL.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego elementów stanowią przedmiot praw Administratora, natomiast wszelkie materiały lub ich elementy, w tym teksty, grafika, układ i kompozycja elementów (tzw. layout), znaki towarowe, fotografie, materiały audio-video, aplikacje oraz inne oprogramowanie i inne informacje i elementy chronione prawem dostępne na stronach internetowych Serwisu stanowią przedmiot praw Administratora. Każde ich niezgodne
  z prawem wykorzystanie jest zabronione i może rodzić odpowiedzialność cywilnoprawną lub karną. Oznacza to w szczególności zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci tych materiałów – z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z poszczególnych materiałów dostępnych w ramach Serwisu można uzyskać pod adresem
  e-mail: gdpr@enetecs.com.
 5. Ilekroć w Regulaminie przewidziano składanie jakichkolwiek oświadczeń przy pomocy narzędzi udostępnianych przez Administratora w ramach Serwisu, wszelkie oświadczenia złożone w ten sposób uważa się za złożone z chwilą skorzystania przez Użytkownika lub innej osoby korzystającej z Serwisu z odpowiedniego narzędzia, bez względu na to, kiedy oświadczenie doszło do jego adresata w taki sposób, żeby mógł się z nim zapoznać. Użytkownik lub inna osoba korzystająca z Serwisu może skontaktować się z Administratorem w celu ustalenia, czy składane przez niego oświadczenie lub oświadczenie składane mu przez innego Użytkownika zostało złożone.
 6. Regulamin jest udostępniany osobom korzystającym z Serwisu nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Odpowiedzialność

 1.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu.
 2. Administrator nie gwarantuje, że dane przekazane przez Użytkowników odnośnie ich tożsamości są prawdziwe.
 3. Serwis i wszystkie świadczone w jego ramach usługi są udostępnione w stanie takim, w jakim się znajdują. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że zapoznał się ze sposobem funkcjonowania Serwisu i akceptuje go w tej formie, w jakiej się znajduje. Nie wyłącza to uprawnienia Administratora do wprowadzania nowych rozwiązań technicznych, w tym takich, których celem jest usprawnienie funkcjonowania Serwisu i świadczonych w jego ramach usług.
 4. Administrator może prezentować w Serwisie linki, materiały, prezentacje i inne treści zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich lub może umożliwić Użytkownikom dostęp za pośrednictwem Serwisu do usług świadczonych przez osoby trzecie. Treści i usługi takie nie stanowią elementu usług świadczonych przez Administratora, a zasady korzystania
  z nich określają odpowiednie podmioty trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności
  za warunki i skutki korzystania z takich treści przez Użytkowników ani za jakiekolwiek działania lub zaniechania osób trzecich. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za treść witryn internetowych, do których kierują umieszczone w ramach Serwisu linki.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu lub utratę danych Użytkownika w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich lub w wyniku działania Administratora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu.
 6. W najszerszym zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność Administratora za szkodę rzeczywistą oraz utracone przez Użytkownika korzyści zostaje wyłączona, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora.
 7. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Administratora za szkodę rzeczywistą wyrządzoną Użytkownikowi oraz utracone przez Użytkownika korzyści zostaje ograniczona w następujący sposób:                                                                                                                                                                                        a. Administrator odpowiada jedynie w razie stwierdzenia winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.                                                                                                                                                                             b. Całkowita odpowiedzialność Administratora względem Użytkownika jest ograniczona do kwoty 1000 zł.
 8. Użytkownik ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez niego prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego lub praw osób trzecich, w tym w szczególności za szkody związane
  z nieprawdziwością, niedokładnością lub niepełnością jakichkolwiek z oświadczeń Użytkownika.

Kontakt i reklamacje

 1. Operator udostępnia Użytkownikowi adres email: gdpr@enetecs.com, przeznaczony do kontaktów z nim, na który Użytkownik może kierować wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.
 2. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane na adres e-mail: gdpr@enetecs.com ub pisemnie na adres Administratora.
 3. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi są realizowane przez Administratora niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail i nazwę Użytkownika.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator może zwrócić się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Administrator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 7. Odpowiedź na reklamację (pisemna lub e-mail) zostanie wysłana na adres korespondencyjny lub adres e-mail składającego reklamację podany w reklamacji.
 8. Postanowienia niniejszego punktu pozostają bez uszczerbku dla uprawnień Użytkowników (w tym w szczególności Użytkowników będących konsumentami) wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Administratorem danych osobowych jest – Enetecs Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Puszkarskiej 7K, 30-644 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791839, NIP: 683-210-58-01, REGON: 383681032.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować pod adresem email gdpr@enetecs.com lub listownie kierując korespondencję na adres siedziby administratora
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu odpowiedzi na Państwa pytania kierowane za pośrednictwem numeru telefonu lub adresów e-mail opublikowanych na stronie internetowej.
 4. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.
 5. Na potrzeby odpowiedzi na zapytanie przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych innym odbiorcom ani do państwa trzeciego, czy do organizacji międzynarodowych.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu przekazania odpowiedzi, a po tym okresie przez 1 rok. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany, jeżeli będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo do:                                                                                                                                                                                     a. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – stosownie do art. 7 RODO;                                                                                                                                                                                           b. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, o których mowa w art. 15 RODO;                                                                                                                                              c. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;                                                                                                                                                            d. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;                        e. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;                                                                                                                                                                              f. przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;                g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;                                                                                                                                                  h. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Państwa dane nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.

Pliki cookies

 1. Podczas przeglądania strony internetowej używane są pliki „cookies”, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Pani/Pana urządzeniu końcowym
  w związku korzystaniem z niniejszej strony internetowej – ich stosowanie ma na celu poprawne działanie strony.
 2. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Pani/Pana i dostosować stronę indywidualnie do Pani/Pana potrzeb.
 3. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 4. Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Państwa urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Pani/Pana urządzeń – poprzez pliki Cookies – wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 5. Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:                                                                                                                          a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Pani/Pana urządzeniu i pozostają tam
  do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Państwa urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa urządzenia.                                                                                                                                                                              b. Cookies trwałe: są przechowywane na Pani/Pana urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa urządzenia.
 6. Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Państwa preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.
 7. Aby przeglądać i edytować informacje o Państwa preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, można skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, można samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Państwa urządzenia. Ustawienia można zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Państwa urządzeniu.

         Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w                   ustawieniach Pani/Pana oprogramowania (przeglądarki internetowej)

Zmiany regulaminu

 1. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkowników za pomocą publikacji zmian Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zmiana danych Administratora lub danych kontaktowych nie wymaga stosowania przez Administratora procedury opisanej w niniejszym paragrafie. Administrator jest jednak zobowiązany powiadomić Użytkowników o takich zmianach.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.
 2. Ilekroć w Regulaminie przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej (chyba że co innego wynika z Regulaminu) na adres e-mail: gdpr@enetecs.com.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
contact_icon.png
Enetecs
engineering technologies

NIP 6832105801
KRS 0000791839
REGON 383681032

Enetecs sp. z o.o. spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: PLN 5.000  

PLN 88 1050 1445 1000 0090 3218 0524
EUR 66 1050 1445 1000 0090 3218 0532
GBP 32 1050 1445 1000 0090 8090 0849
SWIFT/BIC INGBPLPW

formularz kontaktowy